ทัวร์ไต้หวัน – นั่งกระเช้าเหมาคง ชมธรรมชาติ เกาะไต้หวัน

อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ซีเหมินติง

BT-TPE88_VZ

ราคาเริ่มต้น 17999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
19-22 พ.ค. 6719,999
26-29 พ.ค. 6719,999
02-05 มิ.ย. 6717,999
23-26 มิ.ย. 6718,999
30-03 ก.ค. 6718,999