ทัวร์ไต้หวัน – บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

BT-TPE68_VZ

ราคาเริ่มต้น 17999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
18-21 ก.ค. 6720,999
24-27 ก.ค. 6716,999
01-04 ส.ค. 6718,999
11-14 ส.ค. 6718,999
24-27 ส.ค. 6718,999
13-16 ก.ย. 6717,999
04-07 ต.ค. 6719,999
12-15 ต.ค. 6725,999
18-21 ต.ค. 6720,999
20-23 ต.ค. 6719,999