ทัวร์พม่า – ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

ไหว้เทพทันใจ - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

BT-MMR55_8M

ราคาเริ่มต้น 10999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
03-05 พ.ค. 6711,999
10-12 พ.ค. 6712,999
24-26 พ.ค. 6710,999
01-03 มิ.ย. 6713,999
14-16 มิ.ย. 6713,999
28-30 มิ.ย. 6713,999
05-07 ก.ค. 6712,999
20-22 ก.ค. 6713,999
26-28 ก.ค. 6712,999
27-29 ก.ค. 6713,999
09-11 ส.ค. 6712,999
10-12 ส.ค. 6713,999
23-25 ส.ค. 6710,999
06-08 ก.ย. 6712,999
20-22 ก.ย. 6713,999
04-06 ต.ค. 6713,999
11-13 ต.ค. 6713,999
12-14 ต.ค. 6714,999