filter test

นำเสนองานวิจัย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

แชร์บทความนี้

ทีมงาน Lovely Smile Tour ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความไว้วางใจในการให้บริการของเรา


กรุ๊ปนำเสนองานวิจัย ของคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงแรม Holiday Inn Wembey กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

เดินทางระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2557
โดยสายการบินรอยัล บรูไน แอร์ (BI)

แชร์บทความนี้