ตั๋วและอื่นๆ

ตั๋วรถไฟด่วนญี่ปุ่น JAPAN RAIL PASS แบบทั่วภูมิภาค (JR ALL PASS)

ตั๋วรถไฟด่วนญี่ปุ่น Japan Rail Pass แบบทั่วภูมิภาค เป็นตั๋วราคาพิเศษสำหรับน้กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเดินทางครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1. GREEN (สำหรับชั้น First Class Green Car)
2. ORDINARY (สำหรับชั้นธรรมดา Tourist Class)

ตารางราคาตั๋วรถไฟ

 

*** อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามราคาขายของธนาคารกรุงเทพ : www.bangkokbank.com

 

วิธีการสั่งซื้อ

1. แจ้งชื่อ เบอร์โทร อีเมลหรือไลน์ ของผู้จอง เพื่อออกใบแจ้งค่าตั๋วรถไฟ
2. ชำระเงิน
3. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่าน เข้ามาที่

     - E-mail : contact@lovelysmiletour.com

     - LINE ID : lovelysmiletour

 

4. รอรับ Exchange Voucher ตั๋วรถไฟทางไปรษณีย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน

 

หมายเหตุ

- จัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS ฟรี

- หากต้องการให้ Messenger จัดส่งในกรุงเทพฯ คิดราคาตามระยะทาง

- Exchang Voucher ที่ออกให้ จะมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร ในกรณียกเลิกจะถูกหักค่าใช้จ่าย 10% ของราคาตั๋วรถไฟ

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อบัตร JAPAN RAIL PASS

- สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเล่มเหลือมากกว่า 6 เดือน

 
คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JAPAN RAIL PASS

คือผู้ที่มิได้ถือสัญชาติญี่ปุ่นและมีวีซ่าประเทศญี่ปุ่นประเภทชั่วคราวเท่านั้น (TEMPORARY VISITOR) ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.พำนักอาศัย ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร
2.สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ประเทศนั้นเป็นการถาวร

 
Japan Rail Pass สามารถใช้ได้กับ รถไฟ รสบัสและเรือเฟอร์รี่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. JR Group Railways-Shinkansen "bullet trains" (ยกเว้นบนสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาหรือการจองที่นั่งล่วงหน้า)
2. รถไฟ Limited express
3. รถไฟด่วน หรือรถไฟธรรมดา (ซึ่งมีข้อยกเว้นบางประการ)
4. รถบัสสายท้องถิ่น หรือรถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รถบัส JR Hokkaido รถบัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai รถบัส JR West Japan รถบัส JR Chugoku รถบัส JR Shikoku และรถบัส JR Kyushu และรถบัสบางเส้นทางของ JR highway
5. เรือเฟอร์รี่ JR Miyajima เท่านั้น
** ตั๋ว JAPAN RAIL PASS ไม่สามารถใช้ได้กับสรถไฟสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม บนรถไฟชินคันเซ็นในเส้นทาง Tokaido และ Sanyo (ผู้ถือ JAPAN RAIL PASS ต้องใช้รถไฟสาย "HIKARI' หรือ "KODAMA" แทน) **

 

ขั้นตอนและข้อจำกัดของการใช้ตั๋ว JAPAN RAIL PASS

เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะออกเอกสาร Exchange Voucher สำหรับนำไปแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟ
-วันหมดอายุของตั๋ว JR Pass ขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่ซื้อคือ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บริการตั๋ว JR
-ตั๋วจะมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ทางบริษัทฯออกเอกสารสำหรับใช้เปลี่ยนเป็นตั๋ว JR.ให้ หากไม่มีการใช้ตั๋วภายในระยะเวลาดังกล่าว เอกสารนี้จะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก หรือ ไม่สามารถนำกลับมาทำ RFFUND คืนได้
-บัตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
-ตั๋วนี้ใช้ได้กับบริการของ JR RAILWAY GROUP ทุกประเภท โดยสังเกตสัญลักษณ์ "่JR" เป็นสำคัญ (ยกเว้นรถไฟ ชินคันเซนแบบ NOZOMI,รถไฟแบบ SUPER-EXPRESS และ LIMITED-EXPRESS)
-บัตรนี้ไม่สามารถซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่น
 

ข้อควรระวัง

การนำใบแลกเปลี่ยนตั๋วของบริษัท แลกเปลี่ยนตั๋ว JR ต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ หากวีซ่าของท่าน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอาทิเช่น TRAINEE, ENTERTAINER หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISITOR ท่านจะไม่สามารถแลกตั๋วได้

 

แผนที่ JAPAN RAIL PASS