แพคเกจทัวร์

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา
จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP02FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดใ...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 27-29
พ.ค. 62 : 04-06 , 18-20 , 25-27
มิ.ย. 62 : 08-10 , 22-24 
ก.ค. 62 : 06-08 , 20-22 , 27-29
ส.ค. 62 : 10-12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP02FD

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]