แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GSPVG10TG191211 11 - 15 ธ.ค. 2562 17,989 20,989 20,989 20,989 5,000
GSPVG10TG191218 18 - 22 ธ.ค. 2562 17,989 20,989 20,989 20,989 5,000
GSPVG10TG191230 30 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563 23,989 26,989 26,989 26,989 5,000
GSPVG10TG200101 1 - 05 ม.ค. 2563 21,989 24,989 24,989 24,989 5,000
GSPVG10TG200108 8 - 12 ม.ค. 2563 17,989 20,989 20,989 20,989 5,000
GSPVG10TG200110 10 - 14 ม.ค. 2563 17,989 20,989 20,989 20,989 5,000
GSPVG10TG200115 15 - 19 ม.ค. 2563 17,989 20,989 20,989 20,989 5,000
GSPVG10TG200205 5 - 09 ก.พ. 2563 17,989 20,989 20,989 20,989 5,000
GSPVG10TG200207 7 - 11 ก.พ. 2563 19,989 22,989 22,989 22,989 5,000
GSPVG10TG200219 19 - 23 ก.พ. 2563 17,989 20,989 20,989 20,989 5,000
GSPVG10TG200226 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563 17,989 20,989 20,989 20,989 5,000
GSPVG10TG200304 4 - 08 มี.ค. 2563 17,989 20,989 20,989 20,989 5,000
GSPVG10TG200318 18 - 22 มี.ค. 2563 17,989 20,989 20,989 20,989 5,000
GSPVG10TG200325 25 - 29 มี.ค. 2563 17,989 20,989 20,989 20,989 5,000