แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
XJICN04191125 25 - 29 พ.ย. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 6,000
XJICN04191126 26 - 30 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 6,000
XJICN04191127 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN04191128 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN04191129 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN04191130 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2562 17,888 17,888 17,888 17,888 6,000
XJICN04191201 1 - 05 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191202 2 - 06 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191203 3 - 07 ธ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 19,888 6,000
XJICN04191204 4 - 08 ธ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 19,888 6,000
XJICN04191205 5 - 09 ธ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 19,888 6,000
XJICN04191206 6 - 10 ธ.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 19,888 6,000
XJICN04191207 7 - 11 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191208 8 - 12 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191209 9 - 13 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191210 10 - 14 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191212 12 - 16 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191214 14 - 18 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191218 18 - 22 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191219 19 - 23 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191220 20 - 24 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191221 21 - 25 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191222 22 - 26 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191223 23 - 27 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191224 24 - 28 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN04191225 25 - 29 ธ.ค. 2562 20,888 20,888 20,888 20,888 6,000
XJICN04191226 26 - 30 ธ.ค. 2562 20,888 20,888 20,888 20,888 6,000
XJICN04191227 27 - 31 ธ.ค. 2562 21,888 21,888 21,888 21,888 6,000
XJICN04191230 30 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563 22,888 22,888 22,888 22,888 6,000
XJICN04191231 31 ธ.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2563 20,888 20,888 20,888 20,888 6,000