แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
TR31191001 1 - 05 ต.ค. 2562 25,888 25,888 25,888 25,888 7,900
TR31191008 8 - 12 ต.ค. 2562 25,888 25,888 25,888 25,888 7,900
TR31191015 15 - 19 ต.ค. 2562 25,888 25,888 25,888 25,888 7,900
TR31191022 22 - 26 ต.ค. 2562 25,888 25,888 25,888 25,888 7,900