แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ZICN37191204 4 - 08 ธ.ค. 2562 25,999 25,999 25,999 25,999 7,000
ZICN37191205 5 - 09 ธ.ค. 2562 25,999 25,999 25,999 25,999 7,000
ZICN37191206 6 - 10 ธ.ค. 2562 25,999 25,999 25,999 25,999 7,000
ZICN37191212 12 - 16 ธ.ค. 2562 23,999 23,999 23,999 23,999 7,000
ZICN37191213 13 - 17 ธ.ค. 2562 23,999 23,999 23,999 23,999 7,000
ZICN37191219 19 - 23 ธ.ค. 2562 23,999 23,999 23,999 23,999 7,000
ZICN37191220 20 - 24 ธ.ค. 2562 23,999 23,999 23,999 23,999 7,000
ZICN37191228 28 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563 32,999 32,999 32,999 32,999 7,000
ZICN37191229 29 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค. 2563 30,999 30,999 30,999 30,999 7,000