แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ZICN38191128 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
ZICN38191203 3 - 07 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN38191204 4 - 08 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 5,000
ZICN38191206 6 - 10 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 5,000
ZICN38191207 07 ธ.ค. - 11 พ.ย. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN38191211 11 - 15 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN38191212 12 - 16 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN38191213 13 - 17 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN38191214 14 - 18 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN38191218 18 - 22 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN38191219 19 - 23 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN38191220 20 - 24 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 5,000
ZICN38191221 21 - 25 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 5,000
ZICN38191227 27 - 31 ธ.ค. 2562 23,999 23,999 23,999 23,999 5,000
ZICN38191228 28 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563 24,999 24,999 24,999 24,999 5,000
ZICN38191229 29 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค. 2563 23,999 23,999 23,999 23,999 5,000
ZICN38191230 30 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563 22,999 22,999 22,999 22,999 5,000