แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ZICN36191203 3 - 07 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 7,000
ZICN36191204 4 - 08 ธ.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 19,999 7,000
ZICN36191205 5 - 09 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 7,000
ZICN36191206 6 - 10 ธ.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 19,999 7,000
ZICN36191207 7 - 11 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 7,000
ZICN36191211 11 - 15 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 7,000
ZICN36191212 12 - 16 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 7,000
ZICN36191213 13 - 17 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 7,000
ZICN36191214 14 - 18 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 7,000
ZICN36191218 18 - 22 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 7,000
ZICN36191219 19 - 23 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 7,000
ZICN36191220 20 - 24 ธ.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 19,999 7,000
ZICN36191221 21 - 25 ธ.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 19,999 7,000
ZICN36191227 27 - 31 ธ.ค. 2562 25,999 25,999 25,999 25,999 7,000
ZICN36191228 28 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563 26,999 26,999 26,999 26,999 7,000
ZICN36191229 29 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค. 2563 25,999 25,999 25,999 25,999 7,000