แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ZICN39191204 4 - 08 ธ.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN39191205 5 - 09 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN39191206 6 - 10 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN39191207 7 - 11 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN39191208 8 - 12 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN39191212 12 - 16 ธ.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN39191213 13 - 17 ธ.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN39191214 14 - 18 ธ.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN39191219 19 - 23 ธ.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN39191220 20 - 24 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN39191221 21 - 25 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN39191228 28 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563 23,999 23,999 23,999 23,999 5,000
ZICN39191229 29 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค. 2563 24,999 24,999 24,999 24,999 5,000