แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GSICN46TG191206 6 - 10 ธ.ค. 2562 21,999 21,999 21,999 21,999 5,500
GSICN46TG191207 7 - 11 ธ.ค. 2562 21,999 21,999 21,999 21,999 5,500
GSICN46TG191210 10 - 14 ธ.ค. 2562 21,999 21,999 21,999 21,999 5,500
GSICN46TG191213 13 - 17 ธ.ค. 2562 21,999 21,999 21,999 21,999 5,500
GSICN46TG191216 16 - 20 ธ.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 19,999 5,500
GSICN46TG191225 25 - 29 ธ.ค. 2562 24,999 24,999 24,999 24,999 5,500
GSICN46TG191226 26 - 30 ธ.ค. 2562 25,999 25,999 25,999 25,999 5,500
GSICN46TG191227 27 - 31 ธ.ค. 2562 26,999 26,999 26,999 26,999 5,500
GSICN46TG191230 30 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563 27,999 27,999 27,999 27,999 5,500
GSICN46TG191231 31 ธ.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2563 26,999 26,999 26,999 26,999 5,500