แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GSICN45XJ191201 1 - 05 ธ.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,500
GSICN45XJ191202 2 - 06 ธ.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,500
GSICN45XJ191203 3 - 07 ธ.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 6,500
GSICN45XJ191205 5 - 09 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 5,500
GSICN45XJ191207 7 - 11 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 6,500
GSICN45XJ191208 8 - 12 ธ.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,500
GSICN45XJ191209 9 - 13 ธ.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,500
GSICN45XJ191210 10 - 14 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 6,500
GSICN45XJ191211 11 - 15 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,500
GSICN45XJ191212 12 - 16 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,500
GSICN45XJ191213 13 - 17 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,500
GSICN45XJ191214 14 - 18 ธ.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,500
GSICN45XJ191215 15 - 19 ธ.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,500
GSICN45XJ191216 16 - 20 ธ.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 5,500
GSICN45XJ191217 17 - 21 ธ.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,500
GSICN45XJ191218 18 - 22 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,500
GSICN45XJ191219 19 - 23 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,500
GSICN45XJ191220 20 - 24 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,500
GSICN45XJ191227 27 - 31 ธ.ค. 2562 23,999 23,999 23,999 23,999 6,500
GSICN45XJ191228 28 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563 25,999 25,999 25,999 25,999 6,500
GSICN45XJ191229 29 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค. 2563 24,999 24,999 24,999 24,999 6,500
GSICN45XJ191230 30 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563 22,999 22,999 22,999 22,999 6,500