แพคเกจทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก สละโสดตัวแม่ 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต (ZTPE05)

• ไหว้พระขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน
• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
• ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง
• ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
• เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา , ซีฟู๊ดไต้หวัน
• แถมฟรี โคมขงหมิง 1 โคม / 2ท่าน 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) บริการอาหาร (-/-/-)
23.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
   
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต บริการอาหาร (เช้า/กลางวัน/-)
02.25 น./03.45 น.  บินลัดฟ้าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่นบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)
** (สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) **
   
07.05 น./08.25 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนั้น นำคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) โดยรถโค้ชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน และได้รับการตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)
   
เช้า บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช + ชาไต้หวัน (1)
   
  นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก และนำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป

กรณีถ้าทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ทำการปิดไม่ให้ทำการล่องเรือ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินประมาณท่านละ 50 NTD

หากมาไต้หวันอีกเมนูที่ไม่แนะนำไม่ได้ นั่นคือ ไข่ต้มใบชา เมื่อมาถึงทะเลสาบสุริยัน จันทรา ต้องมาที่ร้านอาม่าที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดขาย ด้วยสูตรลับเฉพาะของอาม่าทำให้ไข่ต้มใบชามีกลิ่นหอมจากสมุนไพรต่างๆ สำหรับรสชาดนั้นจะมีรสเค็มทานเพลิน ยิ่งทานพร้อมชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบสุริยัน จันทราแล้วนั้น ยิ่งทำให้ฟินแน่นอน
   
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน (2)
   
บ่าย นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ (Wen Wu Temple) หรืออีกหนึ่งชื่อเรียกที่รู้จักกันในนาม วัดกวนอู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน ตั้งอยู่ที่เมืองหนานโถว เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวและคนไต้หวัน หากใครที่ได้มาเยือนยังเมืองหนานโถว จะต้องไม่พลาดที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแห่งนี้
นำทุกท่านเยี่ยมชม ภายในวัดทุกท่านจะพบกับ สิงโตหินอ่อน 2 ตัว ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีมูลค่ามากถึง1 ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของความยิ่งใหญ่และหากทุกท่านหันหน้ามองไปยังด้านหน้าของวัด ทุกท่านสามารถชมวิวของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เพราะวัดเหวิ่นหวู่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดพิกัดที่สามารถชมวิวทะเลสาบได้อย่างสวยงาม
จากนั้นนำทุกท่านไปยังภายในวัดเพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 จุดด้วยกัน ดังนี้
จุดที่หนึ่ง : องค์เทพเจ้ากวนอู ในท่านั่งบนบัลลงค์ ชาวจีนและชาวไต้หวันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความประสบสำเร็จในหน้าที่การงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตราย เป็นต้น ตรงจุดนี้คนไต้หวันมักนิยมนำหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค์ มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื่อเป็นการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว
จุดที่สอง : หรือวิหารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในท่านั่งบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปัญญา
จุดที่สาม : หรือวิหาร ต้าเฉิง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปัญญา
เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไทจง (Taichung) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา นำท่านช้อปปิ้ง ร้านกาแฟ ซึ่งเป็นกาแฟขึ้นชื่อของเมืองไทจง นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ ให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น ชานม สบู่ที่ทำจากกาแฟ และชา หรืออื่นๆ นำทุกท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บ้านที่ถูกวาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดๆหลากสีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรือกำแพงของ หมู่บ้าน ซึ่งในลวดลายนั้นมีทั้งเป็นตัวหนังสือ รูปการ์ตูน หรือรูปอื่นๆที่ฝีมือคล้ายกับของเด็ก เป็นคนวาด แต่โดยรวมแล้วภาพเหล่านี้เมื่อมองดูแล้วกับมีความลงตัวให้ความสวยงาม โดย เรื่องเหล่าความเป็นมาว่ากันว่า หมู่บ้านแห่งนี้ถูกสร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของทหารผ่านศึก หรือผู้ลี้ภัยของพรรคก๊กมิน ศึกสภาพหมู่บ้านในตอนนั้นไม่ได้น่าอยู่ในสมัยปัจจุบัน ได้มีการ รื้อถอน ซึ่งในระหว่างที่ได้มีการรื้อถอนนั้น ได้มีนายทหารเก่า ชื่อว่า Huang Yung-fu ได้ทำการวาดลวดลายต่างๆขึ้นมา เมื่อสถานที่นี้มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้เคียงมาพบเจอได้มีการพูดกันต่อไปเรื่อยๆ ทำให้สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียง จนรัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ปัจจุบันจึงหลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจง
จากนั้นนำท่านเพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (Fengjia Night Market) ตั้งอยู่ที่เมืองไทจง บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยฟงเจี่ย โดยตลาดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อีกทั้งอาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนัดท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อย และที่สำคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้นั้นมีสินค้าแบรนด์ที่มักจะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให้เลือกมากที่สุดในไต้หวัน

เมื่อมาถึงฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แนะนำร้านรองเท้า ABC Mart ศูนย์รวมรองเท้าแบรนด์ต่างๆ อาทิเช่น Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Converse เป็นต้น บางรุ่นภายในร้านถือว่ามีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นนั้นๆ ในไทย
   
ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ณ ฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
   
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก... TALMUD HOTEL หรือเทียบเท่า
   
วันที่ 3 ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต บริการอาหาร(เช้า/กลางวัน/-)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
   
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน นำท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง (Xiahai City God Temple) เป็นศาลเจ้าเล็กๆ ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ด้านในมีเทพเจ้าหลายองค์ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความรักคือ เทพเฉิงหวง หรือคนไต้หวันเรียกท่านว่า เทพเจ้าเยว่เหล่า ที่ย้ายมาจากมลทลฟูเจี้ยนของประเทศจีนในยุคราชวงศ์ฉิง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1859 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มีคนไทเปหลากหลายกลุ่มมาขอพรกันที่นี่ ตั้งแต่วัยรุ่นมาขอพรเรื่องความรัก รวมไปถึงคนที่มีคู่รักอยู่แล้วอยากให้มีชีวิตคู่ที่ราบรื่นอีกด้วย ในแต่ละวันจะมีคู่รักนำขนมแต่งงานมาเซ่นไหว้เพื่อแสดงความขอบคุณแก่เทพเจ้าเฉิงหวงที่ทำให้ความรักสมหวัง สำหรับเครื่องรางที่นิยมนำมาบูชากันที่สุดคือ “รองเท้าแห่งความสุข” ชาวไต้หวันเชื่อกันว่าหากนำเครื่องรางมาบูชาจะทำให้ความรักสมหวังและช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่จะทำให้ความรักมีปัญหา จึงเป็นที่นิยมสำหรับชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก
วิธีขอพร ให้ท่านบูชาชุดไหว้แล้วอธิษฐานขอพรจากเทพเฉิงหวง ตั้งจิตอธิฐาน บอกชื่อ-นามสกุล พร้อมตั้งจิตให้มั่นระบุคู่รักที่ต้องการ หากเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือมีคู่รักอยู่แล้วขอพรกับเทพภรรยา แล้วบูชารองเท้าแห่งความสุขเพื่อให้ชีวิตคู่ราบรื่น เมื่อซื้อรองเท้าแล้วนำไปวนที่กระถางธูป 3 รอบจากนั้นให้นำกลับมาเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือห้องนอน และหันหัวรองเท้าเข้าหาตู้จะทำให้สามีอยู่ในโอวาทและไม่หนีไปไหนอีกด้วย
นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) จากนั้นนำท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ 
   
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา (4)
   
บ่าย นำทุกท่านไปยัง วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน วัดแห่งนี้มีอายุราวๆเกือบ 300 ปี คนนิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่สำคัญเรื่องความรัก เชื่อกันว่าใครที่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรัก ให้มาขอพรที่วัดแห่งนี้ แล้วความรักจะกลับมาดีขึ้น
จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร
ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ชั้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ่งพิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน
จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย โดยตลาดแห่งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า เครื่องสำอางค์ กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความที่ตลาดแห่งนี้เดินทางสะดวก อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั้นใต้ดิน หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทุกท่านไม่ควรพลาดยังที่แห่งนี้เมื่อมาเยือน ได้แก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึ่งที่ไต้หวันราคาถูกกว่าที่ขายในไทยบ้านเราอีกด้วย อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได้ นอกจากยังมีชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็น หรือพวกของทอดต่างๆ

แนะนำของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ร้านไก่ทอดชื่อดังที่เป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและคนไต้หวัน ที่ร้านนี้ไก่ทุกชิ้นจะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนื้อไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก ส่วนตัวแป้งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกินไป ราคาชิ้นละ 70 NTD และที่ร้านไม่ได้มีแค่เฉพาะไก่ทอดชิ้นใหญ่ไว้บริการอย่างเดียว ยังมีหลากหลายเมนูให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย
   
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
   
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า
   
วันที่ 4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง บริการอาหาร (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
   
  เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย

แนะนำของอร่อย บัวลอยสไตล์ไต้หวัน เป็นบัวลอยเผือกและเป็นขนมขึ้นชื่อของจิ่วเฟิ่นเลยก็ว่าได้ บัวลอยของไต้หวันจะชิ้นใหญ่กว่าและเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วนน้ำเชื่อมจะเป็นน้ำถั่วเขียวหอมๆ หวานๆ สามารถสั่งได้ทั้งแบบร้อนและเย็น
 
   
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู้ด (6)
   
  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว (Yehliu Geopark Park) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
พาท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองผิงซี หรือที่รู้กันในชื่อเส้นทางรถไฟผิงซี โดยเมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ จึงทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกของไต้หวันเลยทีเดียว และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองผิงซี เป็นหมู่บ้านที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งที่แห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ที่แห่งมีจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวันที่ 15 ของเดือน 1 จากนั้นพาทุกท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมิง พร้อมทั้งเขียนคำอธิษฐานของท่านสู่สรวงสวรรค์ (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารท้องถิ่น หรือขนมชื่อดังไอศครีมถั่วตัด และร้านขายของที่ระลึกมากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง
หลังจากนั้นนำท่านแวะ ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านไปยัง ตึกไทเป101 (Taipei 101) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, GUCCIM, GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM, OMEGA, PANERAI, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY, TAG HEUER, VERSACE, ZARA เป็นต้น

กรณีที่ท่านต้องการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนเดินทาง โดยค่าตั๋วขึ้นตึกไทเป 101 ชั้น 89 ราคาประมาณ 600 NTD

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ หรือของ กิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของทีนี้ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

แนะนำของอร่อย เต้าหู้เหม็น เป็นอาหารเลอค่าที่คุณต้องลองสักครั้งในชีวิต ระดับความเหม็นของเต้าหู้นั้นมี 3 ระดับ กลิ่นเหม็นสุดแนะนำเป็นแบบต้ม, กลิ่นเหม็นปานกลางแนะนำเป็นแบบย่าง, และกลิ่นเหม็นเบาสุดแนะนำเป็นแบบทอด สำหรับรสชาดต้องทานกับซอสรสเด็ด ทานคู่กับผักดองเครื่องเคียงแล้วนั้น หากใครได้ลิ้มลองต้องเป็นเมนูในดวงใจอีก 1 เมนูแน่นอน
   
ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ณ ย่านซีเหมินติง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
   
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก... EASTERN HOTEL & RESORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการแช่น้ำแร่เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
   
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) บริการอาหาร (เช้า/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (7)
   
09.40 น./10.20 น.  บินลัดฟ้า กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีบริการ อาหารบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ) 
   
12.30 น./13.00 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
** (สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) **
   

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ZTPE05190901 1 - 05 ก.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05190902 2 - 06 ก.ย. 2562 12,878 12,878 12,878 12,878 4,500
ZTPE05190907 7 - 11 ก.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05190909 9 - 13 ก.ย. 2562 11,878 11,878 11,878 11,878 4,500
ZTPE05190913 13 - 17 ก.ย. 2562 12,878 12,878 12,878 12,878 4,500
ZTPE05190914 14 - 18 ก.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05190916 16 - 20 ก.ย. 2562 11,878 11,878 11,878 11,878 4,500
ZTPE05190921 21 - 25 ก.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05190923 23 - 27 ก.ย. 2562 11,878 11,878 11,878 11,878 4,500
ZTPE05190928 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191009 9 - 13 ต.ค. 2562 16,878 16,878 16,878 16,878 5,500
ZTPE05191010 10 - 14 ต.ค. 2562 17,878 17,878 17,878 17,878 5,500
ZTPE05191017 17 - 21 ต.ค. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191030 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191031 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191101 1 - 05 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191102 2 - 06 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191103 3 - 07 พ.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191104 4 - 08 พ.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191105 5 - 09 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191106 6 - 10 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191107 7 - 11 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191108 8 - 12 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191109 9 - 13 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191110 10 - 14 พ.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191111 11 - 15 พ.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191112 12 - 16 พ.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191114 14 - 18 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191115 15 - 19 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191116 16 - 20 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191117 17 - 21 พ.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191118 18 - 22 พ.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191119 19 - 23 พ.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191120 20 - 24 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191121 21 - 25 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191122 22 - 26 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191123 23 - 27 พ.ย. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191124 24 - 28 พ.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191125 25 - 29 พ.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191126 26 - 30 พ.ย. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191127 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191128 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191129 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191130 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191201 1 - 05 ธ.ค. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191202 2 - 06 ธ.ค. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191203 3 - 07 ธ.ค. 2562 17,878 17,878 17,878 17,878 5,500
ZTPE05191204 4 - 08 ธ.ค. 2562 17,878 17,878 17,878 17,878 5,500
ZTPE05191205 5 - 09 ธ.ค. 2562 17,878 17,878 17,878 17,878 5,500
ZTPE05191206 6 - 10 ธ.ค. 2562 17,878 17,878 17,878 17,878 5,500
ZTPE05191207 7 - 11 ธ.ค. 2562 17,878 17,878 17,878 17,878 5,500
ZTPE05191208 8 - 12 ธ.ค. 2562 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05191209 9 - 13 ธ.ค. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191210 10 - 14 ธ.ค. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191211 11 - 15 ธ.ค. 2562 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05191212 12 - 16 ธ.ค. 2562 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05191213 13 - 17 ธ.ค. 2562 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05191214 14 - 18 ธ.ค. 2562 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05191215 15 - 19 ธ.ค. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191216 16 - 20 ธ.ค. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191217 17 - 21 ธ.ค. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191218 18 - 22 ธ.ค. 2562 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05191219 19 - 23 ธ.ค. 2562 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05191220 20 - 24 ธ.ค. 2562 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05191221 21 - 25 ธ.ค. 2562 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05191222 22 - 26 ธ.ค. 2562 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05191223 23 - 27 ธ.ค. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191224 24 - 28 ธ.ค. 2562 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05191225 25 - 29 ธ.ค. 2562 16,878 16,878 16,878 16,878 5,500
ZTPE05191226 26 - 30 ธ.ค. 2562 22,878 22,878 22,878 22,878 6,500
ZTPE05191227 27 - 31 ธ.ค. 2562 22,878 22,878 22,878 22,878 6,500
ZTPE05191228 28 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563 25,878 25,878 25,878 25,878 6,500
ZTPE05191229 29 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค. 2563 25,878 25,878 25,878 25,878 6,500
ZTPE05191230 30 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563 25,878 25,878 25,878 25,878 6,500
ZTPE05191231 31 ธ.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2563 25,878 25,878 25,878 25,878 6,500
ZTPE05200101 1 - 05 ม.ค. 2563 19,878 19,878 19,878 19,878 6,500
ZTPE05200102 2 - 06 ม.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200103 3 - 07 ม.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200104 4 - 08 ม.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200105 5 - 09 ม.ค. 2563 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05200106 6 - 10 ม.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200107 7 - 11 ม.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200108 8 - 12 ม.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200109 9 - 13 ม.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200110 10 - 14 ม.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200111 11 - 15 ม.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200112 12 - 16 ม.ค. 2563 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05200113 13 - 17 ม.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200114 14 - 18 ม.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200115 15 - 19 ม.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200116 16 - 20 ม.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200117 17 - 21 ม.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200118 18 - 22 ม.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200119 19 - 23 ม.ค. 2563 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05200129 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200130 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200131 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200201 1 - 05 ก.พ. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200202 2 - 06 ก.พ. 2563 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05200203 3 - 07 ก.พ. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200204 4 - 08 ก.พ. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200205 5 - 09 ก.พ. 2563 16,878 16,878 16,878 16,878 5,500
ZTPE05200206 6 - 10 ก.พ. 2563 17,878 17,878 17,878 17,878 5,500
ZTPE05200207 7 - 11 ก.พ. 2563 16,878 16,878 16,878 16,878 5,500
ZTPE05200208 8 - 12 ก.พ. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200209 9 - 13 ก.พ. 2563 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05200210 10 - 14 ก.พ. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200211 11 - 15 ก.พ. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200212 12 - 16 ก.พ. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200213 13 - 17 ก.พ. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200214 14 - 18 ก.พ. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200215 15 - 19 ก.พ. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200216 16 - 20 ก.พ. 2563 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05200217 17 - 21 ก.พ. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200218 18 - 22 ก.พ. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200219 19 - 23 ก.พ. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200220 20 - 24 ก.พ. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200221 21 - 25 ก.พ. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200222 22 - 26 ก.พ. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200223 23 - 27 ก.พ. 2563 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05200224 24 - 28 ก.พ. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200225 25 - 29 ก.พ. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200226 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200227 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200228 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200229 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200301 1 - 05 มี.ค. 2563 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05200302 2 - 06 มี.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200303 3 - 07 มี.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200304 4 - 08 มี.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200305 5 - 09 มี.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200306 6 - 10 มี.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200307 7 - 11 มี.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200308 8 - 12 มี.ค. 2563 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05200309 9 - 13 มี.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200310 10 - 14 มี.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200311 11 - 15 มี.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200312 12 - 16 มี.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200313 13 - 17 มี.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200314 14 - 18 มี.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200315 15 - 19 มี.ค. 2563 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05200316 16 - 20 มี.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200317 17 - 21 มี.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200318 18 - 22 มี.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200319 19 - 23 มี.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200320 20 - 24 มี.ค. 2563 15,878 15,878 15,878 15,878 4,500
ZTPE05200321 21 - 25 มี.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200322 22 - 26 มี.ค. 2563 13,878 13,878 13,878 13,878 4,500
ZTPE05200323 23 - 27 มี.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
ZTPE05200324 24 - 28 มี.ค. 2563 14,878 14,878 14,878 14,878 4,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์ไต้หวัน เลสโก อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน สายการบ...