แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-TPE061VZ191114 14 - 17 พ.ย. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 4,000
BT-TPE061VZ191121 21 - 24 พ.ย. 2562 14,900 14,900 14,500 13,900 4,000
BT-TPE061VZ191204 4 - 07 ธ.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 13,900 4,000
BT-TPE061VZ191209 9 - 12 ธ.ค. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 4,000
BT-TPE061VZ191223 23 - 26 ธ.ค. 2562 15,900 15,900 15,500 14,900 4,000
BT-TPE061VZ191226 26 - 29 ธ.ค. 2562 16,900 16,900 16,500 15,900 4,000