แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-TPE006VZ191110 10 - 13 พ.ย. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-TPE006VZ191114 14 - 17 พ.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-TPE006VZ191117 17 - 20 พ.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-TPE006VZ191120 20 - 23 พ.ย. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 4,000
BT-TPE006VZ191122 22 - 25 พ.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-TPE006VZ191127 27 - 30 พ.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-TPE006VZ191128 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-TPE006VZ191129 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 4,000
BT-TPE006VZ191202 2 - 05 ธ.ค. 2562 11,900 11,900 11,500 10,900 4,000
BT-TPE006VZ191203 3 - 06 ธ.ค. 2562 12,900 12,900 12,500 11,900 4,000
BT-TPE006VZ191206 6 - 09 ธ.ค. 2562 15,900 15,900 15,900 14,900 4,000
BT-TPE006VZ191209 9 - 12 ธ.ค. 2562 12,900 12,900 12,500 11,900 4,000
BT-TPE006VZ191210 10 - 13 ธ.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-TPE006VZ191212 12 - 15 ธ.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-TPE006VZ191223 23 - 26 ธ.ค. 2562 15,900 15,900 15,900 14,900 4,000
BT-TPE006VZ191225 25 - 28 ธ.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 15,900 4,000