แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ZDPS07191120 20 - 23 พ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 3,000
ZDPS07191121 21 - 24 พ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 3,000
ZDPS07191125 25 - 28 พ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 3,000
ZDPS07191127 27 - 30 พ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 3,000