แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
IXW-T36190807 7 - 11 ส.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
IXW-T36190808 8 - 12 ส.ค. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
IXW-T36190811 11 - 15 ส.ค. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
IXW-T36190818 18 - 22 ส.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500
IXW-T36190821 21 - 25 ส.ค. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
IXW-T36190822 22 - 26 ส.ค. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
IXW-T36190824 24 - 28 ส.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500
IXW-T36190829 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500