แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
IEY801190515 15 - 20 พ.ค. 2562 37,888 37,888 37,888 37,888 12,500
IEY801190529 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2562 37,888 37,888 37,888 37,888 12,500
IEY801190612 12 - 17 มิ.ย. 2562 38,888 38,888 38,888 38,888 12,500
IEY801190626 26 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2562 36,888 36,888 36,888 36,888 12,500
IEY801190710 10 - 15 ก.ค. 2562 388,888 38,888 38,888 38,888 12,500
IEY801190724 24 - 29 ก.ค. 2562 38,888 38,888 38,888 38,888 12,500