แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
SGSH11SL190223 (อิสระ) 23 - 25 ก.พ. 2562 7,999 7,999 7,499 6,999 4,500
SGSH11SL190223 23 - 25 ก.พ. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH11SL190224 (อิสระ) 24 - 26 ก.พ. 2562 7,999 7,999 7,499 6,999 4,500
SGSH11SL190224 24 - 26 ก.พ. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500