แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
IXW-T35190403 3 - 07 เม.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 4,500
IXW-T35190404 4 - 08 เม.ย. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 4,500
IXW-T35190406 6 - 10 เม.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 4,500
IXW-T35190407 7 - 11 เม.ย. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
IXW-T35190410 10 - 14 เม.ย. 2562 21,888 21,888 21,888 21,888 4,500
IXW-T35190411 11 - 15 เม.ย. 2562 22,888 22,888 22,888 22,888 4,500
IXW-T35190413 13 - 17 เม.ย. 2562 22,888 22,888 22,888 22,888 4,500
IXW-T35190414 14 - 18 เม.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 4,500
IXW-T35190417 17 - 21 เม.ย. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
IXW-T35190418 18 - 22 เม.ย. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
IXW-T35190420 20 - 24 เม.ย. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
IXW-T35190421 21 - 25 เม.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500
IXW-T35190424 24 - 28 เม.ย. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
IXW-T35190425 25 - 29 เม.ย. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
IXW-T35190427 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 4,500
IXW-T35190428 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 4,500