แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ZICN21190406 6 - 10 เม.ย. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN21190410 10 - 14 เม.ย. 2562 21,999 21,999 21,999 21,999 5,000
ZICN21190411 11 - 15 เม.ย. 2562 23,999 23,999 23,999 23,999 5,000
ZICN21190412 12 - 16 เม.ย. 2562 24,999 24,999 24,999 24,999 5,000
ZICN21190413 13 - 17 เม.ย. 2562 23,999 23,999 23,999 23,999 5,000
ZICN21190417 17 - 21 เม.ย. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN21190418 18 - 22 เม.ย. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN21190419 19 - 23 เม.ย. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000