แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO1REP-PG003190406 6 - 07 เม.ย. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 1,000
GO1REP-PG003190414 14 - 15 เม.ย. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 1,500
GO1REP-PG003190427 27 - 28 เม.ย. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 1,000
GO1REP-PG003190511 11 - 12 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 1,000
GO1REP-PG003190525 25 - 26 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 1,000
GO1REP-PG003190601 1 - 02 มิ.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 1,000
GO1REP-PG003190622 22 - 23 มิ.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 1,000