แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO1TPE-XW007190210 10 - 14 ก.พ. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500
GO1TPE-XW007190211 11 - 15 ก.พ. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500
GO1TPE-XW007190212 12 - 16 ก.พ. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW007190214 14 - 18 ก.พ. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW007190215 15 - 19 ก.พ. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW007190216 16 - 20 ก.พ. 2562 17,888 17,888 17,888 17,888 4,500
GO1TPE-XW007190217 17 - 21 ก.พ. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW007190218 18 - 22 ก.พ. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW007190219 19 - 23 ก.พ. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW007190220 20 - 24 ก.พ. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW007190221 21 - 25 ก.พ. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW007190222 22 - 26 ก.พ. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW007190223 23 - 27 ก.พ. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW007190224 24 - 28 ก.พ. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500
GO1TPE-XW007190225 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500
GO1TPE-XW007190226 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW007190227 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500