แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
AZTPE34190210 10 - 14 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 4,500
AZTPE34190211 11 - 15 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 4,500
AZTPE34190212 12 - 16 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 4,500
AZTPE34190213 13 - 17 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 4,500
AZTPE34190214 14 - 18 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 4,500