แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FT-ICNTW04C190201 1 - 05 ก.พ. 2562 15,991 15,991 15,991 15,991 4,900
FT-ICNTW04C190202 2 - 06 ก.พ. 2562 16,991 16,991 16,991 16,991 4,900
FT-ICNTW04C190203 3 - 07 ก.พ. 2562 16,991 16,991 16,991 16,991 4,900