แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
IVJ89190321 21 - 24 มี.ค. 2562 11,888 11,888 11,888 11,888 2,500
IVJ89190328 28 - 31 มี.ค. 2562 11,888 11,888 11,888 11,888 2,500
IVJ89190404 4 - 07 เม.ย. 2562 11,888 11,888 11,888 11,888 2,500
IVJ89190406 6 - 09 เม.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 2,500
IVJ89190411 11 - 14 เม.ย. 2562 16,888 16,888 15,888 15,888 2,500
IVJ89190414 14 - 17 เม.ย. 2562 15,888 15,888 14,888 14,888 2,500
IVJ89190425 25 - 28 เม.ย. 2562 11,888 11,888 11,888 11,888 2,500