แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BZDAD14190221 21 - 24 ก.พ. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 3,000
BZDAD14190222 22 - 25 ก.พ. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 3,000
BZDAD14190223 23 - 26 ก.พ. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 3,000
BZDAD14190224 24 - 27 ก.พ. 2562 9,999 9,999 9,999 9,999 3,000
BZDAD14190301 1 - 04 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 3,000
BZDAD14190308 8 - 11 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 3,000
BZDAD14190310 10 - 13 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 3,000