แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO3DME-EK013190407 7 - 14 เม.ย. 2562 65,900 65,900 65,900 65,900 5,500
GO3DME-EK013190522 22 - 29 พ.ค. 2562 59,900 59,900 59,900 59,900 6,900
GO3DME-EK013190526 26 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 59,900 59,900 59,900 59,900 6,900
GO3DME-EK013190528 28 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2562 59,900 59,900 59,900 59,900 6,900