แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-GAY01FD190215 15 - 18 ก.พ. 2562 18,900 18,900 18,900 17,900 4,000
BT-GAY01FD190301 1 - 04 มี.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 16,900 4,000
BT-GAY01FD190315 15 - 18 มี.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 16,900 4,000
BT-GAY01FD190322 22 - 25 มี.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 16,900 4,000