แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FT-DELSG01C190110 10 - 13 ม.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190111 11 - 14 ม.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190112 12 - 15 ม.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190117 17 - 20 ม.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190118 18 - 21 ม.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190119 19 - 22 ม.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190124 24 - 27 ม.ค. 2562 13,991 13,991 13,991 13,991 3,900
FT-DELSG01C190125 25 - 28 ม.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190126 26 - 29 ม.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190131 31 ธ.ค. 2561 - 03 ก.พ. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190201 1 - 04 ก.พ. 2561 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190202 2 - 05 ก.พ. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190207 7 - 10 ก.พ. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190208 8 - 11 ก.พ. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190209 9 - 12 ก.พ. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190214 14 - 17 ก.พ. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190215 15 - 18 ก.พ. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190216 16 - 19 ก.พ. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190221 21 - 24 ก.พ. 2562 13,991 13,991 13,991 13,991 3,900
FT-DELSG01C190222 22 - 25 ก.พ. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190228 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 13,991 13,991 13,991 13,991 3,900
FT-DELSG01C190301 1 - 04 มี.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190302 2 - 05 มี.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190307 7 - 10 มี.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190308 8 - 11 มี.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190309 9 - 12 มี.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190314 14 - 17 มี.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190315 15 - 18 มี.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190316 16 - 19 มี.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190321 21 - 24 มี.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190322 22 - 25 มี.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190323 23 - 26 มี.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190328 28 - 31 มี.ค. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190329 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190330 30 มี.ค. - 02 เม.ย. 2562 14,991 14,991 14,991 14,991 3,900
FT-DELSG01C190404 4 - 07 เม.ย. 2562 15,991 15,991 15,991 15,991 3,900
FT-DELSG01C190405 5 - 08 เม.ย. 2562 15,991 15,991 15,991 15,991 3,900
FT-DELSG01C190406 6 - 09 เม.ย. 2562 15,991 15,991 15,991 15,991 3,900
FT-DELSG01C190411 11 - 14 เม.ย. 2562 17,991 17,991 17,991 17,991 3,900
FT-DELSG01C190414 14 - 17 เม.ย. 2562 17,991 17,991 17,991 17,991 3,900
FT-DELSG01C190427 27 - 30 เม.ย. 2562 15,991 15,991 15,991 15,991 3,900
FT-DELSG01C190429 29 เม.ย. - 02 พ.ค. 2562 15,991 15,991 15,991 15,991 3,900