แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO2JAI-FD002181230 30 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2562 18,888 18,888 17,888 16,888 4,900
GO2JAI-FD002190111 11 - 14 ม.ค. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 3,900
GO2JAI-FD002190118 18 - 21 ม.ค. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 3,900
GO2JAI-FD002190125 25 - 28 ม.ค. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 3,900
GO2JAI-FD002190201 1 - 04 ก.พ. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 3,900
GO2JAI-FD002190208 8 - 11 ก.พ. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 3,900
GO2JAI-FD002190222 22 - 25 ก.พ. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 3,900
GO2JAI-FD002190301 1 - 04 มี.ค. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 3,900
GO2JAI-FD002190315 15 - 18 มี.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,900