แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FT-PBHKB02C181228 28 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562 46,900 46,900 46,900 45,900 6,900
FT-PBHKB02C190116 16 - 20 ม.ค. 2562 44,900 44,900 44,900 43,900 5,900
FT-PBHKB02C190123 23 - 27 ม.ค. 2562 44,900 44,900 44,900 43,900 5,900
FT-PBHKB02C190213 13 - 17 ก.พ. 2562 44,900 44,900 44,900 43,900 5,900
FT-PBHKB02C190215 15 - 19 ก.พ. 2562 45,900 45,900 45,900 44,900 5,900
FT-PBHKB02C190220 20 - 24 ก.พ. 2562 44,900 44,900 44,900 43,900 5,900