แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
AZTPE35190215 15 - 19 ก.พ. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 6,500
AZTPE35190217 17 - 21 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,500
AZTPE35190218 18 - 22 ก.พ. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,500
AZTPE35190219 19 - 23 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,500
AZTPE35190221 21 - 25 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,500
AZTPE35190222 22 - 26 ก.พ. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,500
AZTPE35190223 23 - 27 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,500
AZTPE35190224 24 - 28 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,500
AZTPE35190225 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,500
AZTPE35190226 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,500
AZTPE35190227 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,500
AZTPE35190228 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,500