แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO1TPE-XW006181212 12 - 16 ธ.ค. 2561 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
GO1TPE-XW006181213 13 - 17 ธ.ค. 2561 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
GO1TPE-XW006181214 14 - 18 ธ.ค. 2561 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
GO1TPE-XW006181215 15 - 19 ธ.ค. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW006181216 16 - 20 ธ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500
GO1TPE-XW006181217 17 - 21 ธ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500
GO1TPE-XW006181218 18 - 22 ธ.ค. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW006181219 19 - 23 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW006181220 20 - 24 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW006181221 21 - 25 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW006181224 24 - 28 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW006181225 25 - 29 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500