แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
KRGE06XJ190220 20 - 25 ก.พ. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE06XJ190223 23 - 28 ก.พ. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE06XJ190224 24 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE06XJ190227 27 ก.พ. 2562 - 04 ธ.ค. 2561 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE06XJ190228 28 ก.พ. - 05 มี.ค. 2562 15,900 15,900 15,900 15,900 5,500