แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FT-GAYFD03B181226 26 - 31 ธ.ค. 2561 19,991 19,991 19,991 19,991 4,900
FT-GAYFD03B190118 18 - 23 ม.ค. 2562 19,991 19,991 19,991 19,991 4,900
FT-GAYFD03B190125 25 - 30 ม.ค. 2562 19,991 19,991 19,991 19,991 4,900
FT-GAYFD03B190308 8 - 13 มี.ค. 2562 19,991 19,991 19,991 19,991 4,900
FT-GAYFD03B190315 15 - 20 มี.ค. 2562 19,991 19,991 19,991 19,991 4,900