แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
AZICN02190220 20 - 24 ก.พ. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190221 21 - 25 ก.พ. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190222 22 - 26 ก.พ. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190227 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000