แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GSICN19XJ190201 1 - 05 ก.พ. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
GSICN19XJ190202 2 - 06 ก.พ. 2562 18,900 18,900 18,900 18,900 6,500
GSICN19XJ190203 3 - 07 ก.พ. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,500
GSICN19XJ190204 4 - 08 ก.พ. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,500
GSICN19XJ190208 8 - 12 ก.พ. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
GSICN19XJ190209 9 - 13 ก.พ. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
GSICN19XJ190213 13 - 17 ก.พ. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
GSICN19XJ190215 15 - 19 ก.พ. 2562 18,900 18,900 18,900 18,900 6,000
GSICN19XJ190216 16 - 20 ก.พ. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
GSICN19XJ190220 20 - 24 ก.พ. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
GSICN19XJ190221 21 - 25 ก.พ. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
GSICN19XJ190222 22 - 26 ก.พ. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
GSICN19XJ190223 23 - 27 ก.พ. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
GSICN19XJ190227 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
GSICN19XJ190228 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000