แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BZDAD10190315 15 - 17 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 3,500
BZDAD10190316 16 - 18 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 3,500
BZDAD10190322 23 - 25 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 3,500
BZDAD10190323 23 - 25 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 3,500
BZDAD10190329 29 - 31 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 3,500
BZDAD10190413 13 - 15 เม.ย. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 4,500
BZDAD10190414 14 - 16 เม.ย. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 4,500
BZDAD10190426 26 - 28 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 3,500
BZDAD10190427 27 - 29 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 3,500