แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GSICN18190202 2 - 06 ก.พ. 2562 20,900 20,900 20,900 20,900 8,500
GSICN18190208 8 - 12 ก.พ. 2562 19,900 19,900 19,900 19,900 8,000
GSICN18190210 10 - 14 ก.พ. 2562 18,900 18,900 18,900 18,900 8,000
GSICN18190217 17 - 21 ก.พ. 2562 18,900 18,900 18,900 18,900 8,000
GSICN18190223 23 - 27 ก.พ. 2562 19,900 19,900 19,900 19,900 8,000
GSICN18190224 24 - 28 ก.พ. 2562 18,900 18,900 18,900 18,900 8,000
GSICN18190225 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 18,900 18,900 18,900 18,900 8,000
GSICN18190226 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 18,900 18,900 18,900 18,900 8,000
GSICN18190228 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 19,900 19,900 19,900 19,900 8,000