แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
LF-GAY-FD01181205 5 - 10 ธ.ค. 2561 24,900 24,900 24,900 23,900 6,900
LF-GAY-FD01181207 7 - 12 ธ.ค. 2561 23,900 23,900 23,900 22,900 5,900
LF-GAY-FD01181226 26 - 31 ธ.ค. 2561 24,900 24,900 24,900 23,900 6,900