แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
SGSH16SL190303 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 3 - 06 มี.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 7,900
SGSH16SL190303 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 3 - 06 มี.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 7,900
SGSH16SL190303 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 3 - 06 มี.ค. 2562 20,999 20,999 20,999 20,999 7,900
SGSH16SL190331 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 31 มี.ค. - 03 เม.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 7,900
SGSH16SL190331 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 31 มี.ค. - 03 เม.ย. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 7,900
SGSH16SL190331 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 31 มี.ค. - 03 เม.ย. 2562 20,999 20,999 20,999 20,999 7,900