แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
SGSH15SL181219 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 19 - 21 ธ.ค. 2561 13,999 13,999 13,999 13,999 6,900
SGSH15SL181219 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 19 - 21 ธ.ค. 2561 15,999 15,999 15,999 15,999 6,900
SGSH15SL181219 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 19 - 21 ธ.ค. 2561 17,999 17,999 17,999 17,999 6,900
SGSH15SL190109 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 9 - 11 ม.ค. 2562 13,555 13,555 13,555 13,555 6,900
SGSH15SL190109 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 9 - 11 ม.ค. 2562 15,555 15,555 15,555 15,555 6,900
SGSH15SL190109 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 9 - 11 ม.ค. 2562 17,555 17,555 17,555 17,555 6,900
SGSH15SL190123 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 23 - 25 ม.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 13,999 6,900
SGSH15SL190123 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 23 - 25 ม.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,900
SGSH15SL190123 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 23 - 25 ม.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 6,900
SGSH15SL190213 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 13 - 15 ก.พ. 2562 13,555 13,555 13,555 13,555 6,900
SGSH15SL190213 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 13 - 15 ก.พ. 2562 15,555 15,555 15,555 15,555 6,900
SGSH15SL190213 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 13 - 15 ก.พ. 2562 17,555 17,555 17,555 17,555 6,900
SGSH15SL190227 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 13,999 6,900
SGSH15SL190227 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,900
SGSH15SL190227 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 6,900
SGSH15SL190306 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 6 - 08 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 13,999 6,900
SGSH15SL190306 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 6 - 08 มี.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,900
SGSH15SL190306 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 6 - 08 มี.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 6,900
SGSH15SL190327 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 27 - 29 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 13,999 6,900
SGSH15SL190327 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 27 - 29 มี.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,900
SGSH15SL180327 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 27 - 29 มี.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 6,900