แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
LF-ATQSG01181110 10 - 13 พ.ย. 2561 17,900 17,900 17,900 16,900 4,900
LF-ATQSG01181124 24 - 27 พ.ย. 2561 18,900 18,900 18,900 17,900 4,900
LF-ATQSG01181208 8 - 11 ธ.ค. 2561 19,900 19,900 19,900 18,900 4,900
LF-ATQSG01181222 22 - 25 ธ.ค. 2561 22,900 22,900 22,900 21,900 5,900
LF-ATQSG01181229 29 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562 24,900 24,900 24,900 23,900 5,900
LF-ATQSG01181230 30 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2562 24,900 24,900 24,900 23,900 5,900
LF-ATQSG01190105 5 - 08 ม.ค. 2562 19,900 19,900 19,900 18,900 4,900
LF-ATQSG01190119 19 - 22 ม.ค. 2562 18,900 18,900 18,900 17,900 4,900
LF-ATQSG01190216 16 - 19 ก.พ. 2562 18,900 18,900 18,900 17,900 4,900
LF-ATQSG01190309 9 - 12 มี.ค. 2562 18,900 18,900 18,900 17,900 4,900
LF-ATQSG01190316 16 - 19 มี.ค. 2562 18,900 18,900 18,900 17,900 4,900
LF-ATQSG01190323 23 - 26 มี.ค. 2562 18,900 18,900 18,900 17,900 4,900
LF-ATQSG01190406 6 - 09 เม.ย. 2562 18,900 18,900 18,900 17,900 4,900
LF-ATQSG01190413 13 - 16 เม.ย. 2562 18,900 18,900 18,900 17,900 4,900
LF-ATQSG01190414 14 - 17 เม.ย. 2562 18,900 18,900 18,900 17,900 4,900