แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-VN008FD190312 12 - 14 มี.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 3,500
BT-VN008FD190319 19 - 21 มี.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 3,500
BT-VN008FD190326 26 - 28 มี.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 3,500