แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FD01190327 27 - 30 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190422 22 - 25 เม.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190423 23 - 26 เม.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190424 24 - 27 เม.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 128,888 3,000
FD01190505 5 - 08 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190519 19 - 22 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000