แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
3X-ICNXJ02181204 4 - 09 ธ.ค. 2561 19,999 19,999 19,999 19,999 5,000
3X-ICNXJ02181206 6 - 11 ธ.ค. 2561 19,999 19,999 19,999 19,999 5,000
3X-ICNXJ02181211 11 - 16 ธ.ค. 2561 18,999 18,999 18,999 18,999 5,000
3X-ICNXJ02181213 13 - 18 ธ.ค. 2561 18,999 18,999 18,999 18,999 5,000
3X-ICNXJ02181218 18 - 23 ธ.ค. 2561 18,999 18,999 18,999 18,999 5,000
3X-ICNXJ02190205 5 - 10 ก.พ. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
3X-ICNXJ02190207 7 - 12 ก.พ. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
3X-ICNXJ02190212 12 - 17 ก.พ. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
3X-ICNXJ02190214 14 - 19 ก.พ. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 5,000
3X-ICNXJ02190220 20 - 25 ก.พ. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
3X-ICNXJ02190221 21 - 26 ก.พ. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000